Moderna utmaningar:
videor och lektionsplaner

De animerade utbildningsvideorna "Modern Challenges"

dekonstruerar komplexa fenomen och ger en förklarande introduktion till aktuella samhällsfrågor.

De medföljande lektionsplanerna är utformade för att hjälpa lärare att hålla i samtal och diskussioner i klassrummet om dessa ämnen, för att stärka och fördjupa förståelse och kritiska tänkande.

Moderna utmaningar - Polarisering

Denna korta animation introducerar fenomenet polarisering i samhället, en skarp uppdelning i grupper som håller motsatta värderingar eller åsikter om politik, ideologi, olika policys, internationella angelägenheter, religion, kultur. Varför är polarisering ett problem och hur kan vi bidra till att depolarisera våra samhällen?

Moderna utmaningar - Desinformation

Denna korta animation introducerar fenomenet desinformation, som ett Denna korta animation introducerar fenomenet desinformation, som ett exempel på skadliga informationsstörningar som ökar. Hur orsakar desinformation skada och hur kan vi skydda oss mot det?

Moderna utmaningar - Extremism

Denna korta animation utgår från ämnet radikalisering, och introducerar fenomenet extremism – aktivt motstånd mot (europeiska) värderingar som demokrati, rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter, till den grad att man accepterar våld som ett godtagbart medel för att främja och kämpa för sina åsikter. Vad är extremism och hur kan vi vara mer motståndskraftiga mot det?

Moderna utmaningar - Radikalisering

Denna korta animation introducerar fenomenet radikalisering, processen när någon gradvis anammar radikala, fundamentalistiska eller extremistiska åsikter. Hur blir en individ radikaliserad, och hur kan vi förhindra eller vända denna process?

Moderna utmaningar - Migration

Denna korta animation introducerar fenomenet migration, handlingen att lämna sitt land för att bosätta sig, ofta permanent, i ett annat land. Varför väljer människor att emigrera, och på vilket sätt påverkar migration länder?

Moderna utmaningar - Psykisk hälsa

Denna korta animation är en bred introduktion till ämnet mental hälsa och vikten av att avstigmatisera handlingen att söka hjälp. Vilka är några vanligt förekommande psykiska hälsoproblem och hur kan vi vårda vår psykiska hälsa?

Moderna utmaningar - Individuell miljöförstöring

Denna korta animerade video introducerar utmaningen med individuell nedsmutsning – alla olika sätt på vilka vi, individer, gör val, beslut och utför handlingar som direkt och negativt påverkar vår miljö. På vilket sätt kan vi stävja och minimera individuella nedsmutsningar?

Moderna utmaningar - Aktivt medborgarskap

Denna korta animation introducerar utmaningen med individuell miljöförstöring – alla de olika sätt på vilka vi individer fattar beslut och agerar som direkt och negativt påverkar vår miljö. På vilket sätt kan vi minska och begränsa individuell miljöförstöring?

Moderna utmaningar - Var kommer du (egentligen) ifrån?

Denna korta animation utforskar den till synes oskyldiga fråga som många invandrare regelbundet ställs inför. På vilket sätt kan denna fråga reducera någons identitet till en social grupp, ras, nationalitet eller kultur, och varför skapar den en känsla av utanförskap?

Moderna utmaningar - Nationalism

Denna korta animation introducerar fenomenet nationalism, en identifiering med, stöd för och kärlek till ens nation som också innefattar att man exkluderar, förkastar och uttrycker hat mot andra nationer. Varför är nationalism ett problem och hur kan vi gå mot patriotism i stället?