Partnerorganisationer

Kroatiens utbildnings och Utvecklings Nätverk för utvecklandet av Kommunikation (HERMES)

är en ideell frivilligorganisation verksam i hela Kroatien och Västra Balkans området (f.d. Jugoslavien). HERMES uppdrag är utbildning för demokratiskt medborgarskap genom att utveckla och tillämpa innovativa (icke-formella) utbildningsprogram som bygger på främjande av metoder för icke-vålds kommunikation, t.ex. strukturerat och kritiskt tänkande, aktivt lyssnande och radikal empati, som verktyg för konfliktlösning och konfliktförebyggande. HERMES verksamhet kretsar kring användningen av tillämpad debattkunskap i syfte att bekämpa diskriminering, bidra till ett aktiva och deltagande medborgare, öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och underlätta uppbyggnaden av ett öppet och inkluderande demokratiskt samhälle.

Kreisau-Initiative e. V.

grundades sommaren 1989 av medborgare från Öst- och Västberlin för att stödja inrättandet och underhållet av ett internationellt ungdomsmötescentrum i Krzyżowa i Polen. I mer än 30 år har Kreisau-Initiativet anordnat workshops, utbildningar och möten med deltagare från hela världen, som tillhör olika generationer och har olika utbildningsbakgrund och social bakgrund. Moraliskt mod, socialt och politiskt engagemang samt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter är huvudfokus för Kreisau-Initiativets arbete. Tematiskt faller projekten inom områdena samtidshistoria och mänskliga rättigheter, inkluderande utbildning, hållbarhet och dialog mellan generationerna.

Open Communication (OK)

är ett akademiskt debattnätverk som arbetar för att förbättra dialogkulturen. OK grundades 1997 av studenter och professorer vid universitetet i Belgrad och har som förebild debattklubbar vid prestigefyllda europeiska universitet. Hittills har mer än 1 500 studenter och gymnasieelever genomgått dess utbildningsprogram i debatt, kommunikationsförmåga, kritiskt tänkande, argumentation, och offentligt talande.

Grundarnas uppdrag var att främja kritiskt tänkande, en kultur av fredlig dialog och tolerans i ett konservativt samhälle som det serbiska var då. Samtidigt har målen i dag flyttats vidare till att integrera Serbien i det europeiska och globala debattlandskapet och genomföra en rad olika projekt med utbildnings- och debattinriktade mål i Serbien och på västra Balkan.

Mreža Zapadnog Balkana – Västra Balkans nätverk (WEB)

är en ideell frivilligorganisation som grundades som ett resultat av det framgångsrika regionala utbildningsprogrammet Model International Criminal Court Western Balkans – MICC WeB. Den sammanför individer, intressegrupper, yrkesföreningar och organisationer som försöker främja regionalt samarbete och försoning genom att anordna gemensamma workshops, möten, rundabordssamtal, seminarier och utbyten. Vår vision är en fredlig region där den senaste tidens historia, nationalistiska konflikter, splittrande retorik och extremistiska åsikter förmedlas genom dialog och debatt, och där långvarigt samarbete, vänskap och nätverk byggs upp i processen.

TRANSFORM

är en ideell organisation baserad i Sverige som grundades med målet att öka medvetenheten, dela kunskap och bygga upp kapacitet för att förebygga och motverka radikalisering och våldsam extremism. Transform är involverad i internationella samarbeten och EU-projekt som bidrar med att tillhandahålla expertis och utveckla och leverera utbildningar i förebyggande av radikalisering och intervention för en mängd olika yrkesgrupper.

Webbsida: https://www.linkedin.com/company/transformngo