Partnerske organizacije

Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja (HERMES)

je nevladina i neprofitna organizacija koja deluje na području cele Hrvatske, kao i na širem regionalnom području zemalja bivše Jugoslavije. Misija HERMES-a je obrazovanje za demokratsko građanstvo kroz razvoj i primenu inovativnih (neformalnih) obrazovnih programa zasnovanih na promovisanju nenasilnih komunikacijskih metoda poput struktuisanog i kritičkog razmišljanja, aktivnog slušanja i radikalne empatije kao alata za rešavanje i prevenciju sukoba. Aktivnosti HERMES-a zasnivaju se na korišćenju debatnih veština u borbi protiv diskriminacije, pridonošenju aktivnom građanstvu, podizanju svesti o ljudskim pravima i podsticanju izgradnje otvorenog i inkluzivnog demokratskog društva.

Kreisau-Initiative e. V.

su osnovali u leto 1989. godine građani istočnog i zapadnog Berlina kako bi podržali osnivanje i održavanje međunarodnog Centra za susrete mladih u Krzyżowi, u Poljskoj. Kreisau-Initiative već više od trideset godina organizuje radionice, treninge i sastanke sa učesnicima iz celoga sveta, koji pripadaju različitim generacijama i imaju različite obrazovne i društvene pozadine. Moralna hrabrost, socijalni i politički angažman, predanost demokratiji i ljudskim pravima su glavni fokus rada Kreisau-Initiative. Njihovi projekti tematski pripadaju području savremene istorije i ljudskih prava, inkluzivnog obrazovanja, održivosti i međugeneracijskog dijaloga.

Otvorena komunikacija (OK)

je akademska debatna mreža posvećena unapređenju kulture dijaloga. Osnovali su je 1997. godine studenti i profesori Univerziteta u Beogradu po uzoru na debatne klubove prestižnih evropskih univerzitetskih centara. Više od 1500 studenata i srednjoškolaca završilo je njene obrazovne programe iz područja debate, komunikacije, kritičkog mišljenja, argumentacije, pripreme slučaja (tzv.
case building) i javnog nastupa.
Misija osnivača bila je promovisanje kritičkog mišljenja, kulture mirnog dijaloga i tolerancije u tadašnjem konzervativnom srpskom društvu. Istovremeno, današnji ciljevi mreže usmereni su na integraciju Srbije u svet evropske i svetske debate i sprovođenje niza projekata edukativnog i debatnog karaktera u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Mreža Zapadnog Balkana – Western Balkans Network (MZB/WEB)

je nevladina organizacija nastala kao rezultat uspešnog regionalnog obrazovnog projekta
Model International Criminal Court Western Balkans – MICC WeB. MZB/WEB okuplja pojedince, interesne grupe, strukovna udruženja i organizacije koje žele da neguju regionalnu saradnju i pomirenje organizovanjem zajedničkih radionica, sastanaka, okruglih stolova, seminara i studijskih putovanja. Naša je vizija miran region u kome se kroz dijalog i debatu raspravlja o nedavnoj istoriji, nacionalističkim sukobima, retorici koja izaziva podele i ekstremističkim stavovima sa ciljem izgradnje trajnih mostova prijateljstva i umrežavanja u tom procesu.

TRANSFORM

je mlada neprofitna organizacija sa sedištem u Švedskoj koja je osnovana sa ciljem podizanja svesti, razmene znanja i izgradnje kapaciteta za prevenciju i borbu protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Organizacija Transform učestvuje u međunarodnim saradnjama i EU projektima namenjenim širokom krugu profesionalaca pri čemu aktivno doprinosi svojim stručnim znanjem i osmišljavanjem i sprovođenjem treninga (obuka) za sprečavanje i suzbijanje radikalizacije.

Internet stranica: u izradi