Naš Tim

Ana Janković

diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu te položila pravosudni ispit. Članica je Otvorene komunikacije od 2014. godine, a njezina Izvršnog odbora od 2017. godine. Ana je stručnjakinja za neformalno obrazovanje u područjima (historijskih) ljudskih prava i građanskog obrazovanja te koordinatorica i konsultantica u području projekata za mlade, koji se odnose na podsticanje građanskog angažmana i razvoj kritičkog mišljenja.

Jasmin Elezović

predsjednik je Mreže Zapadnog Balkana („Western Balkans Network“). Kao trener neformalnog obrazovanja podučavao je i mentorirao mlade na teme upravljanja društvenim mrežama, komunikacije, medijske pismenosti i društvenog preduzetništva. Jasmin je diplomirao Odnose sa javnošću na Odsjeku za komunikologiju Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Ponosni je vlasnik tradicionalne pržionice kave „Cafe de Alma“ u srcu starog grada u Mostaru.

Katarina Lazić

diplomirala je na Fakultetu organizacijskih znanosti, smjer Informacijski sistemi i tehnologija na Univerzitetu u Beogradu. Aktivna je članica nevladine organizacije Otvorena komunikacija 3 godine te članica njezina Izvršnog odbora od 2020. godine. Od srednje škole uključena je u mnoge projekte usmjerene na zaštitu ljudskih prava, prevenciju nasilja nad ženama, unapređenje zakonodavstva vezanog uz LGBTQ+ osobe, edukacije učenika osnovnih škola o zaštiti okoliša, zaštitu životinja i promovisanje veganstva.

Kerim Somun

studirao je javnu upravu na Univerzitetu u Sarajevu i projektni menadžment i dizajn na European Business School u Amsterdamu. Radi kao stručnjak za programe u Kreisau-Initiative e. V. u Berlinu. Kao obrazovni stručnjak sudjelovao je i radio na više od stotinu različitih obrazovnih i stručnih programa razmjene te je autor više obrazovnih materijala i znanstvenih radova.

Lina Jurjević

stručnjakinja je za neformalno obrazovanje u području (historijskih) ljudskih prava i građanskog obrazovanja te koordinatorica i savjetnica u domeni društveno kulturnih projekata. Trenutačno je potpredsjednica, projektna koordinatorica i trenerica ljudskih prava udruge Hermes u Zagrebu, u Hrvatskoj. Lina je magistrirala historiju i historiju umjetnosti.

Dr. Maja Nenadović

je debatni trener, facilitator, stručnjakinja za ljudska prava i građansko obrazovanje, praktičar kritičke pedagogije, savjetnica za osmišljavanje te praćenje i vrednovanje programa. Kao profesionalac sa 20 godina iskustva radila je u više od 40 zemalja svijeta. Od 2012. godine provodi „AcrossDivides – Training Workshops for Depolarizing Communication“ (Preko podjela – radionice obuke za depolariziranu komunikaciju), metodologiju koju je razvila i testirala na terenu kroz niz radionica i dijaloga kako sa onima koji koriste diskriminirajuću retoriku i govor mržnje, tako i sa onima prema kojima je ona usmjerena. Maja je doktorirala na Univerzitetu u Amsterdamu te je suosnivačica HERMES-a i Reflectory-ja, konzultantske kuće koja se bavi područjima transformacije sukoba, društvene kohezije i građanskog angažmana.

Robert Örell

je direktor Transform-a. Kao viši stručnjak za prevenciju i suzbijanja nasilnog ekstremizma ima više od dva desetljeća radnog iskustva u području napuštanja nasilnog ekstremizma i organizovanih kriminalnih skupina, pomažući klijentima pri odvajanju i reintegraciji. Deset godina je radio kao direktor Exit Sweden-a, a tri godine Exit USA-a u sklopu udruge Life After Hate. Od 2011. Robert je član Upravnog odbora Mreže za svijest o radikalizaciji i ko predsjedavajući Radne skupine za rehabilitaciju RAN-a.

Dr. Susanna Z. Papp

suosnivačica je Transform-a i voditeljica projekta. Radi kao psihologinja, trenerica i predavačica u područjima jačanja kapaciteta u komunikaciji, upravljanju sukobima i restorativnim praksama. Članica je skupine stručnjaka EU Mreže za svijest o radikalizaciji (RAN) za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma te je stekla doktorat iz psihologije na Univerzitetu ELTE u Budimpešti.

Tanja Raič-Tarčuki

ima 17 godina iskustva u strateškom planiranju i razvojnom savjetovanju, kao i u osmišljavanju i vođenju opsežnih međunarodnih (mladih i andragoških) obrazovnih programa. Radila je sa raznim evropskim, američkim i afričkim organizacijama civilnog društva. Magistrirala je komunikologiju i PR (novinarstvo) na Univerzitetu u Mostaru (BiH), a trenutno je doktorandica komunikologije na Univerzitetu u Zagrebu (Hrvatska).

Tvrtko Noa Pater

predsjednik je i trener u udruzi HERMES u Zagrebu, u Hrvatskoj. Ima više od 20 godina iskustva u podučavanju argumentacije, kritičkog mišljenja, retorike, javnog nastupa i debate, te kao trener i edukator u područjima obrazovanja o holokaustu, ljudskih prava i međunarodnog kaznenog prava.