Pravila o Privatnosti

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Udruženje HERMES (Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja), kao koordinator partnerskih organizacijau ključenih u projekt DARE, preuzima odgovornost za internet stranicu DARE i zaštitu podataka. Korišćenje internet stranice projekta DARE moguće je i bez prikupljanja podataka o ličnosti. Međutim, ako ispitanik želi da koristi neke od usluga internet stranice, obrada podataka o ličnosti može biti neophodna. Ako je obrada podataka neophodna, a za nju ne postoji zakonska osnova, ispitanika ćemo uvek pitati za pristanak.
Obrada podataka o ličnosti kao što su ime, prezime, adresa, mejl adresa ili broj telefona ispitanika uvek će biti u skladu sa Opštom Uredbom o zaštiti ličnih podataka i zakonodavstvom države članice koje je primenljivo na HERMES. Putem ovih Pravila Privatnosti želimo da Vas obavestimo o prirodi, obimu i svrsi podataka o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju. U nastavku, ovim putem želimo da Vas informišemo o Vašim pravima.

Kao rukovalac, HERMES je sproveo niz tehničkih i organizacionih mera kako bi osigurao potpunu zaštićenostpodataka o ličnosti koji se obrađuju putem ove internet stranice. Međutim, prenos podataka putem interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može biti uvek zagarantovana. Zbog ovog razloga svaki ispitanik može da dostavi podatke o ličnosti alternativnim metodama.
 

DEFINICIJE

Izjava o zaštiti podataka o ličnosti HERMES-a zasniva se na odredbama i terminima korišćenim od strane EU zakonodavca vezanim za GDPR. Naša Izjava o zaštiti podataka o ličnosti treba da bude lako razumljiva širokoj javnosti kao i našim korisnicima i partnerima. Kako bismo to osigurali, smatramo da je korisno objasniti korišćenu terminologiju.
 
U ovoj Izjavi o zaštitipodataka o ličnosti, između ostalog, koriste se i sledeći pojmovi:
 

Podaci o ličnosti

Podaci o ličnosti su bilo koji podaci koji se odnose na bilo koju identifikovano fizičko lice („ispitanik“). Identifikovano fizičko lice je ono koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacionom broju, podacima o lokaciji, onlajn identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičkog lica.

Ispitanik

Ispitanik je svako fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čiji podaci o ličnosti su podložni obradi od strane rukovodioca obrade zaduženog za obradu ličnih podataka.

Obrada

Obrada je bilo koji postupak ili set postupaka primenljiv na podatke o ličnosti, bilo da se radi o automatizovanim procesima kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, struktuisanje, spremanje, prilagođavanje ili izmena, vađenje, pregled, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, širenje ili stavljanje na raspolaganje na drugi način.

Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označavanje spremljenih podataka o ličnosti sa ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

Profilisanje

Profilisanje je bilo koji način automatizovane obrade podataka o ličnosti koji se sastoji od korišćenja podataka o ličnosti kako bi se utvrdile lične sklonosti fizičkog lica, tačnije kako bi se analizirali i predvideli aspekti uspešnosti na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, ličnih sklonosti, interesovanja, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svakog pojedinog fizičkog lica.

Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada podataka o ličnosti na način da se ispitaniku više ne mogu dodeliti osobine bez korišćenja dodatnih podataka koji se prikupljaju na način da su odvojeni, i na njima se mogu primeniti mere tehničke i organizacione prirode koje osiguravaju da se podaci ne mogu primeniti na bilo koje fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Rukovalac ili osoba zadužena kao rukovalac

Rukovalc obrade podataka o ličnosti ili osoba zadužena kao rukovalac obrade ličnih podataka je svako fizičko ili pravno lice, javna ustanova, agencija ili drugo telo koje samo ili u saradnji sa drugima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti; na mestima gdeje svrha i način obrade podataka o ličnosti uređen zakonodavstvom države članice EU-a, kriterijum za izbor rukovaoca može biti podložan propisima države članice EU-a.

Obrađivač

Obrađivač je fizičko ili pravno lice, javna ustanova, agencija ili drugo telo koje vrši obradu podataka o ličnosti u ime rukovaoca.

Primalac

Primalac je fizičko ili pravno lice, javna ustanova, agencija ili drugo telo kojem su pruženi podaci o ličnosti, radilo se tu o trećoj strani ili ne. Međutim, državna tela koja prima podatke o ličnosti putem određenog upita koji je u skladu sa EU ili zakonom države članice neće se smatrati primaocima; obrada podataka o ličnosti od strane tih državnih tela će biti u skladu sa primenljivim propisima vezanim za svrhu obrade podataka.

Treća strana

Treća strana je fizičko ili pravno lice, javna ustanova, agencija ili drugo telo, a koji nisu ispitanik, rukovalac ili obrađivač, a koji su podirektnom dopuštenju rukovaoca ili obrađivača ovlašćeni da obrađuju podatke o ličnosti ispitanika.

Pristanak

Pristanak ispitanika je svaka dobrovoljna, tačno određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje ispitanika po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu podataka o ličnosti koji su vezani za njega ili nju.

IME I ADRESA RUKOVAOCA

Rukovalac po Opštoj Uredbi o zaštiti ličnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite podataka o ličnosti primenljivih u državamačlanicama EU je:
 

Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja – HERMES
Garićgradska 7a
Zagreb 10 000
Hrvatska

 

Email: hermes@hermes.hr
Internet stranica: https://hermes.hr

KOLAČIĆI (COOKIES)

Internet stranica projekta DARE koristi kolačiće (cookies). Kolačići su tekstualne datoteke koje se skladište na računaru kroz Internet pretraživač. Mnoge internet stranice i serveri koriste kolačiće. Većina kolačića sadrži takozvane cookie ID podatke -jedinstveni identifikator kolačića koji se sastoji od niza znakova pomoću kojih serveri prepoznaju vašu ponovnu posetu stranici. To omogućuje serverima razlikovanje Vašeg internet pretraživača koji sadrži kolačić od ostalih posetioca internet stranice. Pojedini internet pretraživači mogu da budu prepoznati i identifikovani upotrebom jedinstvenog Cookie ID podatka.
Upotrebom kolačića, u mogućnosti smo da korisnicima ove internet stranice pružimo bolje korisničko iskustvo koje ne bi bilo moguće bez upotrebe kolačića.
Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj internet stranici mogu da se optimizuju imajući na umu korisnika. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike internet stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi internet stranicu. Upotrebom kolačića, u mogućnosti smo da korisnicima naše internet stranice pružimo bolje korisničko iskustvo koje ne bi bilo moguće bez upotrebe kolačića. Korisnik koji je omogućio upotrebu kolačića, na primer, ne treba da unosi podatke za prijavu svaki put kad poseti stranicu jer se pri poseti stranice sa korisnikovog računara šalje cookie. Drugi primer upotrebe kolačića možemo da vidimo kod korpe za kupovinu u internet prodavnici. Internet prodavnica, pomoću kolačića, pamti proizvode koje je kupac dodao u svoju korpu i prikazuje ih u korpi prilikom njegove ponovne posete stranici.
Ispitanik u svakom trenutku može da onemogući upotrebu kolačića odabirom odgovarajuće opcije u svom Internet pretraživaču i na taj način može trajno da zaustavi postavljanje kolačića na svoj računar. Nadalje, već postavljene kolačiće, moguće je izbrisati u bilo koje vreme kroz Internet pretraživač ili neki drugi software. Ovo je moguće u svim popularnim internet pretraživačima. Ako Ispitanik onemogući korišćenje kolačića postoji mogućnost da neće moći da pristupi određenim funkcionalnostima naše internet stranice.

PRIKUPLJANJE OPŠTIH PODATAKA I INFORMACIJA

Internet stranica projekta DARE prikuplja niz opštih podataka i informacija kada Ispitanik ili automatizovani sistem pristupa sadržaju internet stranice. Ovi opšti podaci se čuvaju u log datotekama servera. Prikupljeni mogu biti: (1) tip i verzija Vašeg Internet pretraživača, (2) verzija Vašeg operativnog sistema, (3) podatak o stranici sa koje je posetilac došao na našu internet stranicu (tzv.upućivač), (4) pod-stranice, (5) datum i vreme posete internet stranici, (6) Vaša adresa Internet Protokola (IP adresa), (7) podatak o Vašem provajderu pristupa internetu (ISP), i svi ostali podaci i informacije koji bi mogli da se koriste za napad naših IT sistema.
Upotrebom ovih opštih podataka, HERMES ne donosi nikakve zaključke povezane sa ispitanikom. Ove informacije su potrebne za (1) tačnu isporuku sadržaja internet stranice, (2) optimizovanje sadržaja internet strance i oglasa na internet stranici, (3) osiguranje dugoročne održivosti naših informatičkih tehnologija i internet tehnologije i (4) pružanje informacija organima nadležnim za sprovođenje zakona i za krivično gonjenje u slučaju sajber-napada. Stoga HERMES analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički sa ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka i kako bi osigurala optimalan nivo zaštite svih prikupljenih podataka o ličnosti koje obrađuje. Anonimni podaci servera log datoteka spremaju se odvojeno od podataka o ličnosti ispitanika.

 

MOGUĆNOST KONTAKTA PUTEM INTERNET STRANICE

Internet stranica projekta DARE sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektronskih medija sa HERMES-om i partnerima, kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i opštu adresu e-pošte. Ako ispitanik kontaktira rukovaoca putem e-pošte ili kontakt obrasca preneseni podaci o ličnosti su automatski spremljeni. Podaci o ličnosti preneseni dobrovoljno od strane ispitanika prema rukovaocu se automatski skladište u svrhu obrade ili dalje komunikacije sa ispitanikom. Ne postoji prenos ove vrste podataka o ličnosti prema trećoj strani.

RUTINSKO BRISANJE I BLOKIRANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac će obrađivati i čuvati podatke o ličnosti ispitanika samo u periodu potrebnom za postizanje svrhe skladištenja, ili u onoj meri u kojoj je to dopušteno od strane evropskog zakonodavca ili drugih zakonodavaca u zakonima ili propisima kojima podleže rukovalac.

Ako svrha skladištenja nije primenljiva ili ako istekne period skladištenja koji je propisao evropski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, podaci o ličnosti se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim pretpostavkama.
 

PRAVA ISPITANIKA

a) Pravo na potvrdu podataka o ličnosti

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno propisima EU-a da od rukovaoca dobije potvrdu da li se koriste ili obrađuju njegovi ili njeni podaci o ličnosti. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati rukovaoca.

b) Pravo na pristup

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno propisima EU-a da u svakom trenutku od rukovaoca dobije besplatnu informaciju o svojim podacima o ličnosti koji su skladišteni, kao i kopiju traženih ličnih podataka. Nadalje, Evropske uredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sledećim informacijama:

○ svrha obrade podataka o ličnosti;
 
○ vrste traženih podataka o ličnosti;
 

○ primalac ili vrsta primaoca sa kojima su podeljeni podaci o ličnosti, posebno primaoci iz trećih zemalja ili međunarodnihorganizacija;

○ gde je moguće, predviđeni period čuvanja podataka o ličnosti, ili u slučaju nemogućnosti kriterijum koji određuje taj period;

○ postojanje prava ispitanika da od rukovaoca zatraži ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, ograničenje obrade podataka oličnosti ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade podataka o ličnosti;

○ postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom organu;

○ ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti;

○ postojanje automatizovanog procesa donošenja odluka na koje se odnosi član 22., stavovi 1. i 4. Opšte Uredbe o zaštiti ličnihpodataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posledice po ispitanika.

Nadalje, ispitanik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni podaci o ličnosti prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim meramas provedenim u prenosu podataka.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati rukovaoca.
 

c) Pravo na ispravku podataka o ličnosti

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno propisima EU-a da u svakom trenutku od rukovaoca dobije ispravku netačnih podataka o ličnosti. Imajući u vidu svrhu obrade podataka o ličnosti, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni podaci o ličnosti upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravku, u svakom trenutku može kontaktirati rukovaoca.
 

d) Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno propisima EU-a da u svakom trenutku od rukovaoca traži brisanje podataka o ličnosti vezanih za ispitanika bez odlaganja. Rukovalac ima obavezu bez odlaganja obriše podatke o ličnosti gde je primenljiv barem jedan od uslova, sve dok obrada nije nužna:

○ Podaci o ličnosti više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.

○ Ispitanik je povukao dozvolu za obradu podataka o ličnosti koja se zasniva na članu 6., stav 1. ili članu 9., stav 2. Opšte Uredbe ozaštiti ličnih podataka, i gde više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka.

○ Ispitanik se protivi obradi podataka prema članu 21., stav 1. Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka, a ne postoji zakonski osnov zaobradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema članu 21., stav 2. Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka.

○ Podaci o ličnosti su nezakonito obrađeni.

○ Podaci o ličnosti se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po EU ili zakonima države članice čije je rukovalac državljanin.

○ Podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa ponudom usluge informacionog društva prema članu 8., stav 1. Opšte Uredbe o zaštitiličnih podataka.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primenljiv, a ispitanik zatraži brisanje podataka o ličnosti koje prikuplja HERMES, on ili ona mogu kontaktirati rukovaoca. Zaposleni HERMES-a će osigurati da se brisanje podataka o ličnosti izvrši odmah.

Na mestima gde je rukovalac dopustio objavu podataka o ličnosti, a po članu 17., stav 1. je obavezno brisanje navedenih podataka o ličnosti, rukovalac će vodeći računa o tehničkoj izvedivosti i troškovima primene preduzeti razumne korake, uključujući tehničke mere, kako bi obavestio druge rukovaoce da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika podataka o ličnosti, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Zaposleni HERMES-a će osigurati sprovođenje navedenih mera u svakom pojedinačnom slučaju.
 

e) Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno propisima EU-a da od rukovaoca pribavi pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti u slučajevima gde je sledeće primenljivo:

○ Tačnost podataka o ličnosti je osporena od strane ispitanika što omogućuje rukovaocu da proveri tačnost podataka o ličnosti.
 
○ Obrada podataka o ličnosti je nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto toga traži ograničenjeupotrebe navedenih podataka o ličnosti.
 
○ Rukovaocu podaci o ličnosti više nisu potrebni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, sprovođenje ili odbranupravnih zahteva.
 
○ Ispitanik se protivi obradi podataka o ličnosti prema članu 21., stav 1. Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka čekajući proveru da lizakonski osnovi rukovaoca nadjačavaju one ispitanika.
 

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primenljiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade podataka o ličnosti koje prikuplja internet stranica, on ili ona mogu kontaktirati rukovaoca. Zaposleni HERMES-a će osigurati ograničenje obrade podataka o ličnosti.

f) Pravo na prenosivost podataka o ličnosti

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno propisima EU-a da primi podatke o ličnosti koji se odnose na njega ili nju od strane rukovaoca, u struktuisanom, većinski korišćenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo da prenese navedene podatke o ličnosti nekom drugom rukovaocu od trenutnog rukovaoca bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada podataka o ličnosti zasnovana na saglasnosti po tački A, člana 6., stav 1. ili tački A, člana 9., stav 2. Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka, ili po ugovoru prema tački B, člana 6., stav 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti rukovaoca.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost podataka o ličnosti iz člana 20., stav 1. Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi ili njeni podaci o ličnosti prenesu direktno između rukovaoca gde je to tehnički izvedivo gde taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost podataka o ličnosti, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati zaposlenog HERMES-a.
 

g) Pravo na prigovor

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno propisima EU-a na prigovor zasnovan na sopstvenoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu
podataka o ličnosti koji se odnose na ispitanika, a zasniva se na tačkama E i F člana 6., stav 1. Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka. Takođe se može primeniti na profilisanje zasnovano na ovoj Uredbi.
HERMES u slučaju prigovora neće nastaviti obradu podataka o ličnosti, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski osnov za obradu podataka o ličnosti, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.
Ukoliko HERMES vrši obradu podataka o ličnosti u neposredne marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade podataka o ličnosti koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profilisanje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor HERMES-u protiv obrade podataka ličnosti u svrhe direktnog marketinga, HERMES više neće vršiti obradu podataka o ličnosti ispitanika za svrhu direktnog marketinga.
Dodatno, ispitanik ima pravo na osnovu sopstvene situacije pravo na prigovor protiv obrade podataka o ličnosti od strane HERMES-a, a koji se koriste u naučno-istraživačke ili statističke svrhe prema članu 89., stav 1. Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati zaposlenog i/ili člana HERMES-a. Uz to, ispitanik u kontekstu korišćenja usluga informacionog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatizovanim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.
 

h) Automatizovano donošenje odluka, uključujući profilisanje

Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno propisima EU-a da ne bude predmet donošenja odluka koje se zasnivaju isključivo na automatizovanoj obradi podataka o ličnosti, uključujući profilisanje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posledice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije deo dogovora između ispitanika i rukovaoca, ili (2) nije dopuštena propisima EU ili pojedine države članice koji donose primerene mere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili (3) nije zasnovana na izričitoj saglasnosti ispitanika.
Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između ispitanika i rukovaoca, ili (2) se zasniva na izričitoj saglasnosti ispitanika, HERMES će sprovesti mere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane rukovaoca kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatizovanog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati zaposlenog HERMES-a.
 

i) Pravo na povlačenje i ukidanje saglasnosti

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti
u svakom trenutku.
Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče svoju saglasnost, u svakom trenutku može kontaktirati bilo kojeg zaposlenog u HERMES-u.

ZAŠTITA PODATAKA ZA PRIJAVE I POSTUPKE PRIJAVE

Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti podnosioca zahteva u svrhu obrade postupka prijave. Obrada se takođe može sprovesti elektronskim putem. To je posebno slučaj ako podnosilac zahteva rukovaocu dostavi odgovarajuću dokumentaciju za prijavu putem elektronske pošte ili putem internet obrasca na internet stranici. Ukoliko rukovalac sa kandidatom sklopi ugovor o radu, dostavljeni podaci će se čuvati u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim odredbama. Ako rukovalac sa podnosiocem zahteva nije sklopio ugovor o radu, prijavna dokumentacija automatski se briše dva meseca nakon obaveštavanja o odluci o odbijanju, pod uslovom da nikakvi drugi legitimni interesi rukovaoca nisu u suprotnosti sa brisanjem. Drugi legitimni interes u ovom odnosu je npr. teret dokazivanja u postupku prema Opštem zakonu o jednakom postupanju (AGG).

PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Član 6., stav 1., podstav A Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka je pravna osnova za postupke obrade podataka o ličnosti za koje smo dobili saglasnost. Ako je obrada podataka o ličnosti nužna za sprovođenje ugovora kojeg je ispitanik deo, kao npr. kad je obrada podataka o ličnosti nužna za isporuku roba ili usluga, obrada podataka o ličnosti zasniva se na članu 6., stav 1., podstav B Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka. Isto se primenjuje prilikom obrada podataka o ličnosti koje su potrebne kako bi se sprovele predugovorne mere, na primer, pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravno ili fizičko lice predmet pravne obveze kod koje je obrada podataka o ličnost
nužna, kao na primer ispunjavanje poreskih obaveza, obrada podataka o ličnosti zasniva se na članu 6., stav 1., podstav C Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka.
U retkim slučajevima obrada podataka o ličnosti je neophodna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili nekog drugog fizičkog lica. Na primer, u slučaju da se ispitanik povredi prilikom posete prostoru vlasnika ove internet stranice, podaci o ličnosti poput imena, starosti, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će morati da se prosledi lekaru, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka zasniva se na članu 6., stav 1, podstav D Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka.

Na kraju, obrada podataka o ličnosti može da se zasniva i na članu 6., stav 1., podstav F Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade podataka o ličnosti kada nije primenljiv nijedan prethodni pravni osnov, ako je obrada podataka o ličnosti nužna za legitimne interese vlasnika internet stranice ili neke treće strane, osim u situacijama gde navedeni interesi ugrožavaju lična prava i slobode ispitanika, a koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti. Ovakva obrada podataka o ličnosti je naročito dozvoljena budući da je posebno napomenuta propisima EU-a. Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je ispitanik klijent rukovaoca (uvodna izjava 47. rečenica 2. OUZP).

LEGITIMNI INTERESI RUKOVOCA ILI TREĆE STRANE

Na mestima gde se obrada podataka o ličnosti zasniva na članu 6., stav 1., podstav F Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka, legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti svih zaposlenih, članova i deoničara.

PERIOD SKLADIŠTENJA PODATAKA O LIČNOSTI

Kriterijum pri određivanju perioda skladištenja podataka o ličnosti je zakonom određen maksimalni period skladištenja. Nakon isteka tog perioda, podaci o ličnosti su rutinski izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje.

PRUŽANJE PODATAKA O LIČNOSTI KAO ZAKONSKI ILI UGOVORNI PREDUSLOV ZA SKLAPANJE UGOVORA; USLOV POTREBAN ZA SKLAPANJE UGOVORA; OBAVEZA ISPITANIKA DA PRUŽI PODATKE O LIČNOSTI; MOGUĆE POSLEDICE AKO SE PODACI NE PRUŽE

Moramo razjasniti da je pružanje podataka o ličnosti delimično propisano zakonom (na primer, poreske odredbe) ili može biti rezultatu govorne obaveze (na primer, informacija o ugovornom partneru). Ponekad je potrebno zaključiti ugovor tako da ispitanik pruži podatke o ličnosti koji se potom obrađuju. Ispitanik je, na primer, dužan da pruži podatke o ličnosti kad sa nama sklapa ugovor. Odbijanje pružanja podataka o ličnosti za posledicu će imati nemogućnost sklapanja ugovora. Pre nego što ispitanik pruži podatke oličnosti mora će kontaktira bilo kog zaposlenog. On će mu potom naznačiti da li je pružanje podataka o ličnosti zakonski ili ugovorno nužno, odnosno da li je nužno za sklapanje ugovora, da li postoji obaveza pružanja podataka o ličnosti i na kraju posledice ako odbije da pruži podatke o ličnosti.

POSTOJANJE AUTOMATIZOVANOG DONOŠENJA ODLUKA

Kao odgovorna organizacija, HERMES ne koristi automatizovani proces donošenja odluka, odnosno profilisanje.